Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Renault (Alpine F1 Team)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 24,36 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Renault (Alpine F1 Team) πάνω από 5 έτη* 7,35 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Renault (Alpine F1 Team)