Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής THE WALT DISNEY COMPANY (HOTSTAR)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 96,14 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
THE WALT DISNEY COMPANY (HOTSTAR) πάνω από 5 έτη* 88,08 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της THE WALT DISNEY COMPANY (HOTSTAR)