Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής SCOR SE (HUMENSIS)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 20,60 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
SCOR SE (HUMENSIS) πάνω από 5 έτη* 11,74 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της SCOR SE (HUMENSIS)