Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής NESTLE S.A. (NESPRESSO)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 112,76 CHF

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
NESTLE S.A. (NESPRESSO) πάνω από 5 έτη* 153,47 CHF

Ιστορικό χρηματιστηρίου της NESTLE S.A. (NESPRESSO)