Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής QUALCOMM (SNAPDRAGON)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 123,53 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
QUALCOMM (SNAPDRAGON) πάνω από 5 έτη* 276,77 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της QUALCOMM (SNAPDRAGON)