Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής ALPHABET (STADIA)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 2.172,79 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
ALPHABET (STADIA) πάνω από 5 έτη* 5.074,96 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της ALPHABET (STADIA)