Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Vranken - Pommery Monopole (VRANKEN)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 17,25 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Vranken - Pommery Monopole (VRANKEN) πάνω από 5 έτη* 12,43 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Vranken - Pommery Monopole (VRANKEN)