Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής ALPHABET (YouTube)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 2.172,79 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
ALPHABET (YouTube) πάνω από 5 έτη* 5.052,05 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της ALPHABET (YouTube)