{Brand} สร้างขึ้นเมื่อ 1894 (Switzerland), จาก 419 แบรนด์ในเครือ และ 4613 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ OMEGA นี้เป็นของ Swatch Group ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Zurich ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ CH0012255151 ภาคธุรกิจของ OMEGA คือ ขายปลีก - วัฏจักร

OMEGA เป็นแบรนด์ของ Swatch Group (UHR)

Zurich

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Swatch Group (OMEGA)

ซื้อหุ้น Swatch Group กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน CHF 245.10

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Swatch Group (OMEGA) มากกว่า 5 ปี* CHF 160.51

ประวัติหุ้น Swatch Group (OMEGA) ในตลาด