{Brand} สร้างขึ้นเมื่อ 1896 (Germany), จาก 30 แบรนด์ในเครือ และ 3106 แบรนด์คู่แข่ง. Parlophone เป็นของ WARNER MUSIC GROUP CORP. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Parlophone เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อหลากหลาย

Parlophone เป็นแบรนด์ของ WARNER MUSIC GROUP CORP. (WMG)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. (Parlophone)

ซื้อหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. (Parlophone) ในตลาด