VISIATIV สร้างขึ้นเมื่อ 1987 (France), จาก 15 แบรนด์ในเครือ และ 2840 แบรนด์คู่แข่ง. ชื่อเสียงของVISIATIVเกิดจากการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างผลประกอบการทางการเงินและส่งผลต่อราคาหุ้นในตลาด การเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนั้นประเมินได้จากพัฒนาการของการถูกค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

VISIATIV เป็นแบรนด์ของ Visiativ (ALVIV)

Paris
ซื้อหุ้น Visiativ กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
กราฟความสนใจของ VISIATIV ต่อไปนี้แสดงพัฒนาการของการค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กราฟนี้แสดงให้เห็นพัฒนาการของการค้นหา VISIATIV ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยที่สัปดาห์ที่ถูกค้นหาสูงสุดมีค่าเท่ากับ 100
วิวัฒนาการของความสนใจในการค้นหา “VISIATIV” (Google Trends)
ที่มา: Google Trends และ Allbrands.markets
เปรียบเทียบกราฟการเป็นที่รู้จักของเว็บในช่วง 5 ปีกับกราฟราคาตลาดในช่วง 5 ปี:
การเป็นที่รู้จัก -> ราคาตลาด