WEA สร้างขึ้นเมื่อ 1903 (United States), จาก 30 แบรนด์ในเครือ และ 3114 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ WEA นี้เป็นของ WARNER MUSIC GROUP CORP. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York WEA เป็นของภาคธุรกิจ สื่อหลากหลาย

WEA เป็นแบรนด์ของ WARNER MUSIC GROUP CORP. (WMG)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. (WEA)

ซื้อหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. (WEA) ในตลาด