{Brand} สร้างขึ้นเมื่อ 2012 (Australia), จาก 48 แบรนด์ในเครือ และ 2569 แบรนด์คู่แข่ง. Wicked Witch เป็นแบรนด์ของ Keywords Studios PLC ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ GB00BBQ38507 Wicked Witch เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อโต้ตอบ

Wicked Witch เป็นแบรนด์ของ Keywords Studios PLC (KS3)

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Keywords Studios PLC (Wicked Witch)

ซื้อหุ้น Keywords Studios PLC กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น Keywords Studios PLC (Wicked Witch) ในตลาด