Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu DEUTSCHE POST (DHL)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 36,16 EUR

Định giá danh mục đầu tư
DEUTSCHE POST (DHL) Hơn 5 năm* 39,38 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}