Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu VF CORPORATION (Dickies)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 44,13 USD

Định giá danh mục đầu tư
VF CORPORATION (Dickies) Hơn 5 năm* 34,14 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}