Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu DANAHER CORPORATION (Integrated DNA Technologies)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 258,05 USD

Định giá danh mục đầu tư
DANAHER CORPORATION (Integrated DNA Technologies) Hơn 5 năm* 796,65 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}