Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Société Générale (LeasePlan)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 20,80 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Société Générale (LeasePlan) Hơn 5 năm* 8,84 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}