Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu OCADO GROUP PLC (Ocado)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 9,89 USD

Định giá danh mục đầu tư
OCADO GROUP PLC (Ocado) Hơn 5 năm* 26,15 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}