Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu T-Mobile US (PushSpring)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 136,76 USD

Định giá danh mục đầu tư
T-Mobile US (PushSpring) Hơn 5 năm* 312,53 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}