Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MICHELIN (Robert Parker Wine Advocate)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 26,17 EUR

Định giá danh mục đầu tư
MICHELIN (Robert Parker Wine Advocate) Hơn 5 năm* 23,17 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}