Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu KKR & CO INC (Selecta)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 46,73 USD

Định giá danh mục đầu tư
KKR & CO INC (Selecta) Hơn 5 năm* 118,29 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}