Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ALPHABET (WAYMO)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 2.172,79 USD

Định giá danh mục đầu tư
ALPHABET (WAYMO) Hơn 5 năm* 5.074,96 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}