Thương hiệu Wealth Dynamix, được thành lập tại 2012 (United Kingdom), từ 221 thương hiệu chị em và 3408 thương hiệu cạnh tranh. Wealth Dynamix thuộc sở hữu của Crédit Agricole, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là FR0000045072. Wealth Dynamix là một phần của lĩnh vực hoạt động Ngân hàng.

Wealth Dynamix là một thương hiệu của Crédit Agricole (ACA)

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Crédit Agricole (Wealth Dynamix)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 10,28 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Crédit Agricole (Wealth Dynamix) Hơn 5 năm* 7,99 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Crédit Agricole (Wealth Dynamix)