Conditions générales

Wettelijke vermeldingen:

De website « Allbrands.markets » is een uitgave van het bedrijf BUSINESS INVEST.

Een bedrijf met beperkte verantwoordelijkheid, met een kapitaal van 495.000 euro.

Maatschappelijke zetel: 20 rue Premier – 26100 Romans-Sur-Isère (Frankrijk)

RCS Romans nr. 451 863 336

Siret nr. 451 863 336 00058

Verklaring van de CNIL nr. 1960514 v 0

Intracommunautaire TVA: FR82 451 863 336

NAF-code: 6312 Z

Beroepsaansprakelijkheid: polis nr. AP559237

Telefoonnummer: +33 (0)4 75 48 61 70

E-mail : [email protected]

Directeur publicatie: Emmanuel KELOGLANIAN

Beheerder van de website « Allbrands.markets » : Fingerprint technologies

5 rue Jean Charcot – Z.I. – 26100 Romans-Sur-Isère (France) – Telefoonnummer: +33 (0)4 75 02 84 34

Datum van het opzetten van de website « Allbrands.markets »: juni 2016

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website « Allbrands.markets »

ARTIKEL 1 – ALGEMENE TERMEN EN DEFINITIES

1.1 Het doel van de Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de gebruiksregels van de Website, om welke reden dan ook, voor eender welke Gebruiker. De eenvoudige toegang tot de Website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker. Op die manier verbindt elke Gebruiker er zich tijdens elk bezoek aan de Website toe om de Algemene Voorwaarden de respecteren. Het feit dat ons bedrijf of de Gebruiker zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door ons bedrijf of de Gebruiker om zich later te beroepen op een van de desbetreffende bepalingen. Het staat ons bedrijf vrij om op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te passen aan de evoluties van de Website of de wetgeving. Daarom adviseren we de Gebruiker om regelmatig de laatste versie van de Algemene Voorwaarden te raadplegen die te allen tijde beschikbaar is op de Website en het gebruik van de Website stop te zetten in geval men niet akkoord gaat met de geldende Algemene Voorwaarden. Evenzo is elke voorwaarde op vraag van de Gebruiker, die strijdig is met de Algemene Voorwaarden, en die niet door ons bedrijf wordt aanvaard, niet afdwingbaar.

1.2 In de Algemene Voorwaarden, hebben de woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis: Account verwijst naar de interface waarin alle gegevens die verstrekt zijn door het Lid verzameld worden, met name zijn e-mailadres, zijn naam en voornaam. Met de aanmaak van een Account kan men genieten van bepaalde functionaliteiten van de Website die alleen toegankelijk zijn voor Leden.

De Algemene voorwaarden verwijzen naar deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website. Informatie verwijst naar alle informatie die beschikbaar is op de Website. Lid verwijst naar elke Gebruiker die zich inschrijft en een Account opent op de website. Website verwijst naar de website op het internet « Allbrands.markets » die wordt beheerd door ons bedrijf. Gebruiker verwijst naar elke fysieke persoon die toegang heeft tot de Website, op niet-professionele basis, ongeacht waar deze zich ook bevindt of op welke manier deze verbinding maakt. De Gebruiker kan dus een Lid zijn of een Bezoeker. Bezoeker verwijst naar elke internetgebruiker die de Website bezoekt en gebruikt.

ARTIKEL 2 – EERLIJK GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe om zich bij elk bezoek van de Website normaal en redelijk te gedragen en de goede werking ervan op geen enkele wijze te belemmeren. Bijgevolg verbindt de Gebruiker er zich met name toe om:

 • de normale uitwisseling van gegevens in verband met het gebruik van de Website niet te verstoren, te vertragen, te blokkeren of te wijzigen;
 • het normale scrollen doorheen de inhoud van de Website niet te versnellen zodanig dat de werking ervan wijzigt of wordt aangepast;
 • geen enkele andere actie te ondernemen die een verstorend effect heeft op de functionaliteiten van de Website;
 • niet op frauduleuze wijze de Website te bezoeken, te gebruiken, te hinderen of te verstoren.

2.2 In het algemeen, en zonder deze lijst als volledig te beschouwen, verbindt de Gebruiker zich ertoe om:

 • de Informatie op de Website uitsluitend te gebruiken en/of te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en beperkt in de tijd;
 • de gedownloade Informatie alleen op papier af te drukken wanneer deze kopieën bestemd zijn voor zijn persoonlijk gebruik. Dit sluit met name elke reproductie met professionele of commerciële doeleinden uit of de gratis of betalende verspreiding in grote aantallen;
 • de Website niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te reproduceren, met name op een andere website, een andere applicatie of een intern netwerk van een bedrijf;
 • geen volledige of een deel van de Informatie en/of reproductie (illustraties, foto’s …) van de Website en/of namen, logo’s, merken van ons bedrijf, van onze handelspartners en adverteerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, te reproduceren, te hergebruiken, samen te vatten, te wijzigen, te verplaatsen, over te nemen, te vervangen, op te slaan of te verspreiden, te reproduceren, opnieuw weer te geven of te bewaren op eender welke manier of in welke vorm dan ook;
 • controlesystemen te installeren die zijn aangepast aan de technische evolutie om alle « hacking » van de Website te voorkomen, in het bijzonder om het gebruik dat op eender welke manier of onder welke vorm dan ook onrechtmatig of strijdig is met de Algemene Voorwaarden van alle of een gedeelte van de Informatie en reproducties op de Website te voorkomen;
 • ons bedrijf onverwijld op de hoogte te brengen wanneer men een « hacking » vaststelt en in het bijzonder in het geval van elk onrechtmatig of niet-contractueel gebruik van de hele Website of een deel ervan.

ARTIKEL 3 – WERKING VAN DE WEBSITE

De Website en toegang ertoe is vrij en gratis.

De apparatuur (terminals, telefoons, software, telecommunicatiemiddelen …) voor toegang tot de Website zijn echter uitsluitend voor rekening van de Gebruiker, evenals de telecommunicatiekosten die voortvloeien uit het gebruik ervan.

ARTIKEL 4 – PRESENTATIE VAN DE DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE TOEGANKELIJK ZIJN

4.1 De Website biedt gratis toegang (tenzij anders vermeld) tot economische en financiële informatie over merken en bedrijven. Deze informatie vormt op geen enkele manier een verzoek om financiële producten of diensten te verwerven of te verkopen of zelfs maar een verstrekking van beleggingsadvies. Afhankelijk van of de Gebruiker zich al dan niet als Lid registreert, heeft hij toegang tot de volgende diensten op de Site:

TOEGANKELIJKE INHOUD ZONDER REGISTRATIE MET REGISTRATIE
Klassement merken Ja Ja
Beursgenoteerd bedrijf eigenaar van het gezochte merk en beursinformatie (slotkoers, prijsevolutie, dividend) van het desbetreffende bedrijf Voor 10 zoekopdrachten van het merk per dag Ja (onbeperkt)
Lijst met andere merken die eigendom zijn van het beursgenoteerde bedrijf dat eigenaar is van het gewenste merk Nee Ja
Rivaliserende merken Ja Ja
Merken van de bedrijvensector Ja Ja
Nieuws Ja Ja
Het merk volken Nee Ja
Excel-merkranglijst van de afgelopen maand* € 0,00 exclusief belastingen € 0,00 exclusief belastingen
Evolutie van de web populariteit van het merk Ja Ja

*

1/ We bieden een tabel met 300 merken gerangschikt op Google Trends. U kunt de tabel zo vaak downloaden als u wilt.

11/ Elke regel per merk bevat statische gegevens vanaf de publicatiedatum van de ranglijst: positie in de Top 300 voor het kwartaal, land van herkomst en datum van creatie van het merk, naam en vestigingsplaats van de eigenaar beursgenoteerd bedrijf, activiteitensector van het beursgenoteerde bedrijf, analistenconsensus op marketscreener.com.

12/ Elke regel bevat dynamische gegevens over de variatie in de aandelenkoers van het beursgenoteerde bedrijf gedurende 1 jaar aan het einde van de dag (d.w.z. aan het einde van de werkdag voorafgaand aan de huidige datum), en een linkknop gemiddelde analistenaanbeveling op MARKETSCREENER.COM .

13/ De tabel is in Excel-formaat met filters voor elk type gegevens, waardoor sorteren mogelijk is.


2/ We geven het gemiddelde van de 300 koersvariaties vermeld in 12 /. Ter vergelijking bieden we een link naar finanzen.net die de variatie van de S&P 500 Index en de Stoxx Europe 600 Index gedurende 1 jaar in realtime (realtime 15 min) laat zien.


3/ De verstrekte gegevens of links kunnen fouten bevatten. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor zijn fouten af.


4/ In het verleden behaalde beursprestaties zijn geen garantie voor toekomstige beursprestaties. Beleggen op de aandelenmarkt brengt het risico met zich mee dat u 100% van het geïnvesteerde kapitaal verliest.

4.2 Onze diensten zijn toegankelijk zolang ze zichtbaar zijn op de Website, tenzij een specifieke duur vermeld is.

4.3 Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de lijst van toegankelijke diensten op de Website te wijzigen, met de specificatie dat geen enkele hiervan de verplichting kan vormen tot het aansprakelijk stellen van ons bedrijf.

ARTIKEL 5 – VOORWAARDEN TOT INSCHRIJVING EN BEËINDIGING

De toegang tot bepaalde diensten is onderhevig aan een registratie op de Website.

5.1Voorwaarden tot registratie

5.1.1 Elke Gebruiker van minstens 18 jaar en die wettelijk in staat is om volgens de Franse wet een contract af te sluiten, kan zich gratis registreren op de Website en op die manier Lid worden.

5.1.2 Met zijn registratie verbindt het Lid zich ertoe om juiste, correcte en volledige informatie te verstrekken zoals wordt gevraagd op het registratieformulier en deze tijdig bij te werken. In het geval een Lid valse, onjuiste, verouderde of onvolledige informatie verstrekt, heeft ons bedrijf het recht om zijn registratie te weigeren, te schorsen, of te beëindigen en om hem onmiddellijk en in de toekomst de toegang tot de volledige Website of een deel ervan te weigeren.

5.1.3 Het Lid is verplicht om bij zijn registratie een persoonlijke toegangscode te kiezen (een gebruikersnaam en een wachtwoord). De gebruikersnaam bestaat uit de echte identiteit van het Lid. De keuze van deze gebruikersnaam en een eventuele profielfoto moet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, met name die met betrekking tot identiteitsdiefstal (artikel 434-23 van het Wetboek van Strafrecht) of de namaak van het merk of de auteursrechten (artikelen L.335-2 en volgende en artikelen L.713-2 en volgende van het Franse intellectuele eigendomsrecht). De keuze van gebruikersnaam en een eventuele profielfoto mag geen inbreuk maken op de goede zeden of illegale inhoud bevatten (met name de rechtvaardiging van terrorisme of misdaden tegen de mensheid, aansporing tot geweld, rassenhaat, haat tegen personen omwille van hun seksuele geaardheid of genderactiviteit of handicap, of de menselijke waardigheid ondermijnen, enz.). Met de toegangscode kan hij zich identificeren en permanent toegang hebben tot zijn Account en tot de diensten die aanwezig zijn op de Website. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het behoud en het gebruik van zijn toegangscode. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zal elke verbinding met de Website of overdracht van gegevens op basis van de toegangscode van het Lid worden beschouwd als zijnde uitgevoerd door deze laatste. Bijgevolg verbindt het Lid zich ertoe om zijn toegangscode geheim te houden en het is verboden om deze, onder welke vorm dan ook, te delen met een derde. In dit opzicht heeft het Lid de mogelijkheid om de verbinding met elke sessie expliciet te beëindigen. Het wachtwoord wordt gecodeerd om de gegevens van het Lid te beschermen. In geval het Lid zijn wachtwoord heeft vergeten, kan deze zijn wachtwoord dus niet recupereren. Dit moet dus online door het Lid worden aangepast of via ons bedrijf op vraag van het Lid die ons hiervoor een e-mailverzoek moet sturen naar het volgende adres: [email protected]

5.1.4. Om een geldige Account te kunnen aanmaken, is er een geldig e-mailadres nodig.

5.2. Beëindiging

5.2.1 Het Lid kan zijn inschrijving op de Website beëindigen en via ons bedrijf vragen om zijn Account af te sluiten, zonder andere kosten dan die om zijn verzoek over te maken en zonder reden, door een e-mailverzoek te sturen naar het volgende adres: [email protected] De beëindiging zal beschouwd worden als zijnde voltooid op de dag die volgt op de ontvangst door ons bedrijf van het e-mailverzoek betreffende de sluiting van de desbetreffende Account.

5.2.2 Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de Account van het Lid van rechtswege op te schorten en/of te beëindigen, zonder schadevergoeding en zonder gerechtelijke formaliteiten, in geval deze laatste de Algemene Voorwaarden ernstig schendt en met name in de gevallen waarnaar wordt verwezen in de artikelen 5.1.2 en 7.4 15 waarin het Lid (vijftien) dagen nadat de elektronische verzending van een ingebrekestelling met het verzoek dit te verhelpen, zonder gevolg is gebleven.

5.2.3 Het Lid zal via e-mail op de hoogte worden gebracht van de beëindiging van zijn Account. De gegevens betreffende het Lid zullen op zijn verzoek of bij het verstrijken van de wettelijke termijn in voege vanaf de beëindiging van zijn Account, worden vernietigd.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 Ons bedrijf is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de structuur van de Website. We zijn, in het bijzonder, eveneens eigenaar van de teksten, de wedstrijden, de foto’s, de video’s, de hyperlinks, de RSS feeds op de Website en de databanken die het bedrijf hierdoor creëerde of namens het bedrijf door derden zijn gecreëerd.

Alle logo’s, merken, andere onderscheidende tekens, weergaven, foto’s, teksten, opmerkingen, illustraties, tekeningen en afbeeldingen die te zien zijn op de Website, vormen het onderwerp van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze elementen en van de Website zijn dus strikt verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf en kan een strafbaar feit van vervalsing inhouden, voorzien in de artikelen L 335-2 en volgende en L 716-1 en volgende van de intellectuele eigendomswet (strafbaar met drie jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro).

6.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe om de inhoud van de Website alsook alle Informatie die hij verneemt, niet te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor de rechten van ons bedrijf, een van onze handelspartners en adverteerders of van derden en dat zijn gebruik ervan nooit een inbreuk of een daad van oneerlijke concurrentie inhoudt.

ARTIKEL 7 – GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De website is in principe bestemd voor personen die over de nodige kennis en ervaring beschikken om de Informatie die hier wordt ontwikkeld, te begrijpen en te waarderen. Ons bedrijf doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de Informatie die wordt verspreid op de Website, correct en actueel is. We hebben het recht om te allen tijde de inhoud te wijzigen en te corrigeren. Ons bedrijf kan er echter niet voor instaan dat alle informatie, publicaties en andere gegevens die te zien zijn op de Website, volledig correct zijn en compleet, ongeacht of ze zijn verstrekt door ons bedrijf, door onze handelspartners en adverteerders of door derden. We kunnen evenmin garanderen dat de voorgestelde diensten aan alle verwachtingen van de Gebruiker zullen beantwoorden. Bijgevolg wordt alle Informatie, publicaties en andere gegevens die op de Website te zien zijn, uitsluitend ter informatie gegeven. De verstrekte informatie en voorgestelde diensten op de Website mogen op geen enkele manier worden beschouwd als een specifiek advies of hulp bij de beslissing om een transactie uit te voeren of om een beleggingsbeslissing te nemen. De gebruiker erkent bijgevolg dat het gebruik van de Informatie en andere gegevens op de Website, evenals de diensten die er worden voorgesteld, uitsluitend op eigen risico zijn. Evenzo, als de Gebruiker een overeenkomst aangaat met handelspartners en adverteerders die op de Website aanwezig zijn, is ons bedrijf op geen enkele manier verplicht tot of verantwoordelijk voor de levering van de diensten en producten die worden voorgesteld door de handelspartners en adverteerders. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een slechte uitvoering of het niet uitvoeren van de prestaties van een van de handelspartners of adverteerders op de Website. Elke klacht betreffende een prestatie die gerealiseerd is na een bezoek aan de Website, moet daarom gebeuren bij de partner of adverteerder in kwestie. Bijgevolg zal geen enkele Informatie die verkregen is via een Gebruiker van ons bedrijf of tijdens het gebruik van de Website garanties creëren die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de Algemene Voorwaarden. Ten slotte kan ons bedrijf niet aansprakelijk worden gehouden in geval van niet-naleving van de wetgeving van een ander land dan Frankrijk.

7.2 Ons bedrijf zal ook alles in het werk stellen om toegang, consultatie en gebruik van de Website mogelijk te maken, in overeenstemming met de gebruiksregels van het internet. Ons bedrijf kan echter niet garanderen dat de Website vrij zal zijn van anomalieën, zonder virussen, fouten of bugs zal werken, noch dat deze kunnen worden verholpen, noch dat de Website zal werken zonder onderbreking of panne, en evenmin dat ze compatibel zal zijn met alle computerhardware of bepaalde configuratie. De Website is 24u op 24u toegankelijk, 7 dagen op 7, behalve in geval van overmacht of het zich voordoen van een evenement dat niet onder controle is van ons bedrijf en afgezien van eventuele pannes of interventies voor dringend onderhoud dat noodzakelijk is voor een goede werking van de Website. De onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat de Gebruikers hiervan vooraf op de hoogte zijn gesteld.

De Gebruiker verklaart de eigenschappen en de beperkingen van het Internet te aanvaarden, in het bijzonder zijn technische prestaties, de reactietijden voor het raadplegen, ondervragen of overmaken van de gegevens en de risico’s die verbonden zijn aan de veiligheid van de communicatie. In dit opzicht erkent de Gebruiker dat:

 • zijn gebruik van de Website gebeurt op eigen risico en gevaar; de Website toegankelijk is « in de huidige staat » en naargelang zijn beschikbaarheid;
 • elk materiaal dat wordt gedownload door de Gebruiker of anderszins wordt verkregen door het gebruik van de Website, voor eigen risico en gevaar is;
 • de Gebruiker de enige verantwoordelijke is voor eventuele schade die zijn terminals oplopen of voor elke verlies van gegevens na het downloaden of raadplegen van de Website;
 • het daarom zijn verantwoordelijkheid is om alle gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting van eventuele virussen die via de Website circuleren;
 • de Gebruiker de enige verantwoordelijke is voor zijn gebruik van de Website;
 • alle communicatie die vertrouwelijk wordt beschouwd, gebeurt onder zijn eigen verantwoordelijkheid;
 • het de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de technische eigenschappen van zijn apparatuur te verzekeren die hem toelaten gebruik te maken van de Website.

7.3 Als gevolg van en binnen de door de wet toegestane limieten, kan ons bedrijf niet aansprakelijk worden gehouden voor eender welk vorm van, voorzienbare of onvoorzienbare, materiële of niet-materiële schade (met inbegrip van verlies van winst of kansen …) opgelopen door de Gebruiker en voortvloeiende uit het gebruik of uit de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Website en/of een van de voorgestelde diensten te gebruiken.

ARTIKEL 8 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

8.1 Ons bedrijf doet inspanningen om het privéleven van de Gebruikers van de Website te beschermen in overeenstemming met de Franse reglementering die in dit opzicht van toepassing is. De informatie die wordt verzameld tijdens de bezoeken van de Gebruiker aan de Website en tijdens het aanmaken van zijn Account, zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking die is goedgekeurd volgens de CNIL onder het nummer 1960514 v 0. Ons bedrijf verzamelt geen enkele informatie betreffende de Gebruiker zonder zijn medeweten en zonder zijn toestemming. De verzamelde gegevens stellen ons bedrijf in staat om de inhoud van de Website te verbeteren en te personaliseren. Daarom gebruikt ons bedrijf deze gegevens om met zijn Gebruikers te communiceren over de diensten die aanwezig zijn op de Website en om statistieken op te stellen en onderzoek te doen naar de gebruikers. Om Lid te worden van de Website, moet de Gebruiker zijn identificatiegegevens overmaken. De gegevens die zijn aangeduid met een sterretje zijn onmisbaar voor de registratie en de opening van zijn Account. Bij afwezigheid hiervan, zal het bedrijf niet in staat zijn om de registratieaanvraag van de Gebruiker te behandelen en deze zal geen toegang hebben tot bepaalde diensten. De andere informatie is bestemd om de Gebruiker beter te leren kennen en is bijgevolg facultatief. Het staat de Gebruiker vrij deze in te vullen.

8.2 De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor ons bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. Met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, kan de informatie over hem worden doorgegeven aan onze handelspartners en adverteerders die hem commerciële aanbiedingen per post kunnen sturen. Ze kunnen de Gebruiker hun aanbiedingen eveneens per email sturen als deze laatste hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd bij het aanmaken van zijn Account. Als de gebruiker dit niet langer wenst, kan hij te allen tijde dit schriftelijk kenbaar maken door naar het volgende adres te schrijven: BUSINESS INVEST MMEB, 20 rue Premier 26100 Romans. Ons bedrijf zal de verzamelde informatie ook vrijgeven aan zijn serviceproviders onder voorbehoud van een geheimhoudingsverplichting in het kader van het beheer van de Website van ons bedrijf en op basis van de gegevens. Ons bedrijf zal geen informatie of gegevens, overgemaakt door de Gebruiker, verkopen of verhuren, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Gebruiker. De informatie die op dit manier is verzameld wordt op een veilige manier verzameld en bewaard en alleen bevoegde medewerkers hebben hier toegang toe. Er worden eveneens elektronische back-upprocedures van de verzamelde gegevens op de Website geïmplementeerd, in overeenstemming met de Franse wetten met betrekking tot persoonsgegevens.

8.3 In overeenstemming met de wet « Informatica en vrijheid » van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004 en in 2016, beschikt de Gebruiker over het recht op toegang, de rectificatie en de verwijdering van alle persoonsgegevens die hem betreffen. Hij beschikt ook over het recht om zich, om rechtmatige redenen, te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. Deze rechten kunnen te allen tijde door de Gebruiker worden uitgeoefend door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar BUSINESS INVEST 20 rue Premier – 26100 Romans-Sur-Isère, of door een e-mail te sturen naar [email protected]

8.4 Wanneer een Gebruiker de Website bezoekt, kan de informatie met betrekking tot zijn navigatie, worden geregistreerd in tekstbestanden, de zogenaamde « cookies » die op zijn terminal (computer, mobiel toestel of tablet) zijn geplaatst afhankelijk van zijn keuze betreffende de cookies die hij op elk ogenblik kan wijzigen. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie die het bevat, lezen of aanpassen. Deze cookies zijn door ons bedrijf uitgegeven om te weten welke diensten en rubrieken de Gebruiker heeft bezocht, en meer algemeen, om zijn gedrag op het vlak van bezoeken te kennen. Deze informatie is eveneens nuttig om de diensten, inhoud en reclamebanners die op de Website verschijnen, beter te personaliseren. De cookies zijn ook noodzakelijk voor de goede werking van bepaalde diensten of om aanwezigheidsstatistieken op te stellen (aantal bezoeken, bekeken pagina’s). Onze handelspartners kunnen ook cookies uitgeven om de reclameaanbiedingen die buiten de Website naar de Gebruiker worden gestuurd, te personaliseren. Bovendien kunnen cookies worden opgenomen in de advertentiezones van onze Website die op de terminal van de gebruiker reclame tonen die afkomstig is van de adverteerders. Deze cookies van derden zijn dus bedoeld om de geconsulteerde diensten op de Website te identificeren om statistieken op te stellen en om de reclameaanbiedingen die buiten de Website naar de gebruiker worden gestuurd, te personaliseren en om de Gebruiker, in geval deze zijn toestemming hiervoor heeft gegeven bij zijn registratie op de Website, aanbiedingen te sturen per e-mail. De uitgave en het gebruik van cookies door derden, zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Ons bedrijf heeft geen toegang tot of controle over de cookies van derden. We zien er echter op toe dat de partnerbedrijven de op de Website verzamelde informatie verwerken in overeenstemming met de wet «Informatica en vrijheid ». De gebruiker kan de cookies weigeren door een juiste instelling op zijn browser. Als de terminal van de Gebruiker wordt gebruikt door meerdere personen of meerdere navigatiesoftware heeft, kan ons bedrijf de Gebruiker niet met zekerheid verzekeren dat de diensten en advertenties die voor zijn terminal zijn bestemd, goed overeenstemmen met zijn eigen gebruik van de terminal en niet met die van een andere gebruiker van deze terminal. Bijgevolg is het delen met andere personen van het gebruik van de terminal van de Gebruiker en de configuratie van de instellingen op zijn browser met betrekking tot cookies de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Gebruiker krijgt meerdere mogelijkheden aangeboden om zijn cookies te beheren. Elke mogelijke instelling van de Gebruiker kan zijn navigatie op het Internet en zijn voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die aanwezig zijn op de Website waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is, wijzigen. De gebruiker kan zijn wensen met betrekking tot cookies op elk moment kenbaar maken en wijzigen op de hieronder vermelde wijze. De gebruiker kan zijn navigatiesoftware zodanig configureren dat de cookies in zijn terminal worden opgeslagen, of omgekeerd, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de uitgever ervan. De gebruiker kan zijn navigatiesoftware ook zodanig configureren dat hij uitdrukkelijk de cookies die hem worden aangeboden, kan aanvaarden of weigeren voordat een cookie kan worden opgenomen in zijn terminal. Als de browser van de Gebruiker zodanig is geconfigureerd dat alle cookies worden geweigerd, zal hij niet van alle diensten die op de Website aanwezig zijn, kunnen genieten. De configuratie van elke browser is anders. Deze is beschreven in het hulpmenu op de browser van de terminal van de gebruiker waar hij kan terugvinden op welke manier hij zijn wensen met betrekking tot cookies kan aanpassen. De gebruiker kan de cookies uitschakelen of verwijderen met behulp van de opties van zijn browser. Omdat elke browser anders is, wordt de gebruiker aanbevolen om de instructies van zijn browser te raadplegen voor de instellingen die hij wenst. De periode dat deze cookies op de computer van de Gebruiker worden bewaard, is maximaal 13 maanden, te tellen vanaf hun plaatsing. Voor meer informatie kan de gebruiker het « Cookies-beleid » van ons bedrijf raadplegen of de website van de CNIL raadplegen (http://www.cnil.fr).

8.5 Ten slotte gebruikt de Website computerapplicaties van derden die de gebruiker toelaten om de inhoud van de Website te delen met andere personen of om de opinie van andere personen over de inhoud van de Website te kennen. Dat is met name het geval met de knoppen « Delen », « Like », van de sociale netwerken (Facebook, Google+, Twitter, etc). Wanneer de Gebruiker een Websitepagina bezoekt die dit soort knop heeft, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van het sociale netwerk en

 • wanneer hij tijdens zijn navigatie verbonden is met zijn sociale netwerk, kunnen de toepassingsknoppen de bezochte pagina’s aan zijn Account koppelen;
 • Als hij reageert via plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de knop « Like » of door een reactie te plaatsen, zal er overeenkomstige informatie worden overgemaakt aan het sociale netwerk en worden gepubliceerd op zijn Account.

Als de gebruiker niet wenst dat het sociale netwerk de informatie die hij heeft verzameld op de website, aan zijn account koppelt, moet hij zich afmelden bij het sociale netwerk voordat hij de Website bezoekt. De Gebruiker wordt aanbevolen om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om op de hoogte te zijn van de doeleinden van het gebruik, met betrekking tot reclame, informatie over de navigatie die zij dankzij deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT – GESCHIL

DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN UITSLUITEND BESCHIKBAAR IN DE FRANSE TAAL. DE INTERPRETATIE EN UITVOERING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN, ALSOOK DE BEPALINGEN DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN OF ER HET GEVOLG VAN ZIJN, ZULLEN UITSLUITEND ONDERWORPEN ZIJN AAN DE FRANSE WETGEVING, EN DIT ONGEACHT DE NATIONALITEIT EN HET ADRES VAN DE GEBRUIKER. ELK GESCHIL DAT VOORVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZAL WORDEN ONDERWORPEN AAN DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE FRANSE WETGEVING, ZELFS IN HET GEVAL VAN EEN VORDERING TOT VRIJWARING OF PLURALITEIT VAN VERWEERDERS OF ONDERZOEK NAAR EEN INCIDENT.

Datum van de laatste aanpassing: (invullen)

Cookie-beleid

Wat is een cookie? Een cookie is een tekstbestand dat op uw terminal (laptop, mobiel toestel of tablet) wordt geplaatst bij het bezoek aan een website of bij het bekijken van een advertentie. De bedoeling hiervan is het verzamelen van informatie over uw navigatie, afhankelijk van uw keuze met betrekking tot cookies die u op elk moment kunt aanpassen. De cookies worden beheerd door uw internetbrowser.

Worden er cookies op mijn terminal geplaatst wanneer ik de website Allbrands.markets raadpleeg? Het gebruik van de website Allbrands.markets kan leiden tot het plaatsen van cookies op uw terminal met de volgende doeleinden:

1. Cookies geplaatst door Allbrands.markets

Deze cookies houden verband met de werking van onze website.

 • Authentificatiecookies Deze cookies zijn essentieel om de navigatie op onze website mogelijk te maken (zoals identificatiegegevens van de sessie) die u toelaten om de voornaamste functionaliteiten van de website te gebruiken en uw verbinding te beveiligen. Ze laten u bijvoorbeeld toe om rechtstreeks de persoonlijke, voorbehouden zones van onze website te bezoeken, dankzij de identificatiegegevens of de gegevens die u ons eerder al hebt verstrekt.
  • Cookies voor aanwezigheid en gedrag

Deze cookies registreren informatie in verband met uw navigatie op onze website met als enig doeleinde dat we weten hoeveel pagina’s u bekijkt en de diensten en rubrieken te kennen die u bezoekt. Deze informatie is eveneens nuttig om de diensten, inhoud en reclamebanners die op de website verschijnen, beter te personaliseren.

2. Cookies geplaatst door derden

Deze cookies worden niet door ons bedrijf geplaatst. Hun uitgave en hun gebruik zijn onderworpen aan het cookie-beleid van de derden die ze plaatsen. Alleen deze derden hebben de mogelijkheid tot toegang van de informatie die ze bevatten. Bij deze wijzen we erop dat we niets van uw persoonsgegevens doorgeven. Cookies van derden kunnen tot drie soorten behoren:

  • Advertentiecookies

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen of informatie die aangepast is aan de interesses van de internetgebruikers. Dit is de zogenaamde « gerichte » reclame. Deze cookies worden geplaatst door derden die voor eigen rekening handelen (reclamebureaus, …). Bijgevolg zijn wij niet in staat om hen te identificeren en volledig op te sommen.

  • Deelcookies (sociale media) U heeft de kans om de inhoud van onze website te delen met anderen via diverse sociale netwerken (Facebook, Google+). Door deze deelknoppen te gebruiken, installeert u een cookie van derden. Als u al verbonden bent met een sociaal netwerk wanneer u naar onze website navigeert, laten de deelknoppen toe om de bezochte inhoud te delen op uw gebruikersaccount van het sociaal netwerk.
  • Cookies om het publiek te meten

Deze cookies die ons toelaten om het gebruik en de prestatie van onze website te kennen, om statistieken op te stellen, het aantal bezoekers en het gebruik van de verschillende elementen op onze website te meten (bekeken inhoud, het verloop), stellen ons in staat om de interesse in onze diensten en de ergonomie van onze diensten te verbeteren (de pagina’s of de rubrieken die het vaakst worden bezocht, de meest gelezen artikelen,…). De cookies dienen ook om de bezoekers van een pagina te tellen. Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics en zijn onderhevig aan hun cookie-beleid.

Hoe schakelt u de cookies uit? U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat de cookies worden uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat, wanneer u de cookies uitschakelt, uw leden-ID en wachtwoord niet langer worden opgeslagen op een website. De configuratie van elke browser is anders voor het beheer van cookies en uw voorkeuren. Voor Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies, Voor Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html, Voor Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 , Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies, Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html, Voor de andere browsers, gelieve het hulpmenu van deze te raadplegen.