CARTIER สร้างขึ้นเมื่อ 1847 (France), จาก 828 แบรนด์ในเครือ และ 4611 แบรนด์คู่แข่ง. CARTIER เป็นของ CIE FIN RICHEMONT ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Zurich รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ CIE FIN RICHEMONT คือ CH0210483332. ภาคธุรกิจของ CARTIER คือ ขายปลีก - วัฏจักร

CARTIER เป็นแบรนด์ของ CIE FIN RICHEMONT (CFR)

Zurich

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น CIE FIN RICHEMONT (CARTIER)

ซื้อหุ้น CIE FIN RICHEMONT กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน CHF 92.92

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
CIE FIN RICHEMONT (CARTIER) มากกว่า 5 ปี* CHF 96.67

ประวัติหุ้น CIE FIN RICHEMONT (CARTIER) ในตลาด