VUFORIA สร้างขึ้นเมื่อ 2012 (United States), จาก 42 แบรนด์ในเครือ และ 2894 แบรนด์คู่แข่ง. VUFORIA เป็นแบรนด์ของ PTC INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York VUFORIA เป็นของภาคธุรกิจ ซอฟต์แวร์

VUFORIA เป็นแบรนด์ของ PTC INC. (PTC) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น PTC INC. (VUFORIA)

ซื้อหุ้น PTC INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 130.95

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
PTC INC. (VUFORIA) มากกว่า 5 ปี* USD 198.26

ประวัติหุ้น PTC INC. (VUFORIA) ในตลาด