Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής ACCOR (MAMA SHELTER)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 25,93 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
ACCOR (MAMA SHELTER) πάνω από 5 έτη* 16,52 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της ACCOR (MAMA SHELTER)