AUTOTRADER.CO.UK, được tạo tại 2008 (United Kingdom), từ 18 thương hiệu chị em và 1383 thương hiệu cạnh tranh. Danh tiếng của AUTOTRADER.CO.UK bắt nguồn từ việc quản lý mẫu mực nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng, từ đó tạo ra hiệu suất tài chính và do đó, hiệu suất cổ phiếu. Việc trở thành Thương hiệu phổ biến trực tuyến được đánh giá dựa trên sự phát triển của các tìm kiếm trên Web trên toàn thế giới trong năm năm qua.

Biểu đồ sở thích sau cho AUTOTRADER.CO.UK cho thấy sự phát triển của các tìm kiếm trên Web trên toàn thế giới trong năm năm qua. Biểu đồ cho thấy sự phát triển của tỷ lệ tìm kiếm AUTOTRADER.CO.UK theo thời gian, với giá trị 100 cho biết tuần khi tỷ lệ này cao nhất.
So sánh biểu đồ danh tiếng trên Web trong 5 năm với biểu đồ giá thị trường trong 5 năm:
Danh tiếng -> Giá thị trường