Được tạo vào 2015 (United States), DTX PHARMA sở hữu 2951 thương hiệu chị em và 17478 thương hiệu cạnh tranh. DTX PHARMA thuộc sở hữu của NOVARTIS N, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Zurich Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của NOVARTIS N là CH0012005267. DTX PHARMA là một phần của lĩnh vực hoạt động Nhà sản xuất thuốc.

DTX PHARMA là một thương hiệu của NOVARTIS N (NOVN) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu NOVARTIS N (DTX PHARMA)

Mua NOVARTIS N chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 93,37 CHF

Định giá danh mục đầu tư
NOVARTIS N (DTX PHARMA) Hơn 5 năm* 109,69 CHF

Lịch sử thị trường chứng khoán NOVARTIS N (DTX PHARMA)